ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
12 พฤศจิกายน 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
8 มิถุนายน 2564
12.4 รายงานการติดตามประเมินผบโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ฯ
8 มิถุนายน 2564
12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ /สั่งการ
8 มิถุนายน 2564
12.3 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ฯ
8 มิถุนายน 2564
12.2 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ฯ
8 มิถุนายน 2564
12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8 มิถุนายน 2564
12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
8 มิถุนายน 2564
12.1.2 โครงการ/กิจกรรม
7 มิถุนายน 2564
21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรืองการป้องก้นผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
7 มิถุนายน 2564
9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบอรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกันการเสริมสร้าง ฯ
7 มิถุนายน 2564
8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
7 มิถุนายน 2564
8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ฯ
7 มิถุนายน 2564
11.4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฯ
7 มิถุนายน 2564
11.3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน )
7 มิถุนายน 2564
11.2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)
7 มิถุนายน 2564
11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
7 มิถุนายน 2564
9.4 รายงนการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง ฯ
7 มิถุนายน 2564
9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้้บริหารเพื่อรับทราบงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ
7 มิถุนายน 2564
9.2 โครงการ
7 มิถุนายน 2564
9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
7 มิถุนายน 2564
21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
7 มิถุนายน 2564
21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7 มิถุนายน 2564
21.1.2 โครงการ
7 มิถุนายน 2564
21.1.1 บันทึุกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
7 มิถุนายน 2564
Eb8. ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
7 มิถุนายน 2564
21.5 ภาพกจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรม
7 มิถุนายน 2564
9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรม
7 มิถุนายน 2564
13.4 บันทึกข้อวามรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการับสินทึกรูปแบบ ฯ
7 มิถุนายน 2564
22.4 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
4 มิถุนายน 2564
13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ2.7 ตามที่กำหนด
3 มิถุนายน 2564
22.5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
3 มิถุนายน 2564
22.3 บันทึกข้อความเสนอผุ้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจรรมภายใต้แนวคิด " จิตพอเพียงต้านทุจริต" หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา ฯ
3 มิถุนายน 2564
22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรมภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
3 มิถุนายน 2564
22.1.2 โครงการ
3 มิถุนายน 2564
22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
3 มิถุนายน 2564
23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อ่ง
3 มิถุนายน 2564
23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG
3 มิถุนายน 2564
23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
3 มิถุนายน 2564
23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม " ชมรม STRONG..ที่ชัดเจน ฯ
3 มิถุนายน 2564
24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขฯ
3 มิถุนายน 2564
24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
24.2 ประกาศเจตรมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
3 มิถุนายน 2564
24.1 บันทึกข้อความลงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน ดำเนินการเสร็จสิ้นใตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือน ตุลาคม 253 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
3 มิถุนายน 2564
18.2.3 แบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังคม
3 มิถุนายน 2564
18 .2.2แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ฯ
3 มิถุนายน 2564
18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการาดำเนินการข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ฯ
3 มิถุนายน 2564
18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อและสั่งการ ปรกฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน
3 มิถุนายน 2564
18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ( รอบ 6 เดือน คือ เดือน มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน กันยายน 2564)
3 มิถุนายน 2564
17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 มิถุนายน 2564
17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 มิถุนายน 2564
17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และปรากฏการณ์ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ที่ชัดเจน
3 มิถุนายน 2564
16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
3 มิถุนายน 2564
16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตตจำนงสุุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
3 มิถุนายน 2564
15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2 และ ข้อ 3
3 มิถุนายน 2564
15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
3 มิถุนายน 2564
15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คง รูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
3 มิถุนายน 2564
15.1 บันทึกข้อความลงนามขัอสั้งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการณ์ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3
3 มิถุนายน 2564
14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
3 มิถุนายน 2564
14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีกลไกการกำกับติดตาม
3 มิถุนายน 2564
14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางกร และปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
3 มิถุนายน 2564
13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณ๊ย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
3 มิถุนายน 2564
10.3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการายงานผลฯ ให้ผู้เรียงเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)
3 มิถุนายน 2564
10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 มิถุนายน 2564
7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 มิถุนายน 2564
7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานแลเะการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
3 มิถุนายน 2564
7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
3 มิถุนายน 2564
7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 มิถุนายน 2564
6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 มิถุนายน 2564
6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บรเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2 มิถุนายน 2564
19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2 มิถุนายน 2564
19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยววกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2 มิถุนายน 2564
20.2 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยขน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2 มิถุนายน 2564
20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยเผร่บนเว็บไซต์
2 มิถุนายน 2564
20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
2 มิถุนายน 2564
20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
2 มิถุนายน 2564
19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหนวยงาน
31 พฤษภาคม 2564
19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
31 พฤษภาคม 2564
cc
17 พฤษภาคม 2564
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
17 พฤษภาคม 2564
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
17 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุด โรงพยาบาลหนองใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7 พฤษภาคม 2564
แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website โรงพยาบาลหนองใหญ่
7 พฤษภาคม 2564
คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลหนองใหญ่
7 พฤษภาคม 2564
บันทึก คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลหนองใหญ่
ดูทั้งหมด
30 สิงหาคม 2564
EB2 (9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
10 มิถุนายน 2564
ITA2564
10 มิถุนายน 2564
EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
10 มิถุนายน 2564
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
10 มิถุนายน 2564
EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 มิถุนายน 2564
EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 มิถุนายน 2564
EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 มิถุนายน 2564
EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10 มิถุนายน 2564
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ** (หน่วยงานของท่านเข้าเกณฑ์ กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน หรือ กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กรอกข้อมูล
10 มิถุนายน 2564
EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
10 มิถุนายน 2564
EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
10 มิถุนายน 2564
EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
10 มิถุนายน 2564
EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
10 มิถุนายน 2564
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
10 มิถุนายน 2564
EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
10 มิถุนายน 2564
EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
10 มิถุนายน 2564
EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
10 มิถุนายน 2564
EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
11 มิถุนายน 2564
EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
10 มิถุนายน 2564
EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
10 มิถุนายน 2564
EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
10 มิถุนายน 2564
EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10 มิถุนายน 2564
EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
10 มิถุนายน 2564
EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม
10 มิถุนายน 2564
EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ดูทั้งหมด
1 ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.64
10 พฤศจิกายน 2564
สสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 64
2 กันยายน 2564
eb.11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
2 กันยายน 2564
สขร.1กย.64
2 กันยายน 2564
EB2 (9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
30 สิงหาคม 2564
eb.18 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ
30 สิงหาคม 2564
Eb.8 .3 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2564
30 สิงหาคม 2564
Eb.18 แบบฟอร์มที่ 3
30 สิงหาคม 2564
Eb.18 แบบฟอร์มที่ 2
30 สิงหาคม 2564
eb.18 1.2 หนังสือเสนอผู้บริารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
30 สิงหาคม 2564
eb18 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการรอบ 12 เดือน
30 สิงหาคม 2564
Eb.11 .3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64
30 สิงหาคม 2564
Eb.11 .2. ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64
30 สิงหาคม 2564
eb.10 3.2 รอบ12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน 64-กันยายน64)
30 สิงหาคม 2564
Eb.8 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)
30 สิงหาคม 2564
EB.8.2 ประดาศรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
30 สิงหาคม 2564
EB.8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมากและปรากฏการขออนุญาตเผยแผร่
30 สิงหาคม 2564
EB.5 .1 บันทึกข่้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว๊บไซต์ของหน่วยงาน
30 สิงหาคม 2564
EB.4 ไตรมาที่ 4 สค
30 สิงหาคม 2564
Eb.4 ไตรมาสที่ 1 เดือนกค.
30 สิงหาคม 2564
สขร.1 สิงหาคม 2564
2 สิงหาคม 2564
สขร.1กค.64
7 มิถุนายน 2564
5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบสขร.1 เดือน มิถุนายน 2564
7 มิถุนายน 2564
สขร.1 พฤษภาคม 2564
7 มิถุนายน 2564
สขร.1 เมษายน2564
7 มิถุนายน 2564
eb5.1 บันทึกความรายงานผู้บริหารรับทราบและสี่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บรเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7 มิถุนายน 2564
EB4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้่อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 มิถุนายน 2564
EB4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2564
eb.4 ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 3
4 มิถุนายน 2564
eb.4 ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 2
4 มิถุนายน 2564
eb.4 ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 1
3 มิถุนายน 2564
ชุดที่ 2
3 มิถุนายน 2564
ชุดที่ 1
31 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
17 พฤษภาคม 2564
บันทึกรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการขออนุญาตนำเผยแพร่
17 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมา ซักผ้า ค่าแรงกิโลกรัมละ 5 บาท
5 พฤษภาคม 2564
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
5 พฤษภาคม 2564
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ชุด2
5 พฤษภาคม 2564
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ชุด1
5 พฤษภาคม 2564
ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563
5 พฤษภาคม 2564
หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุด2
5 พฤษภาคม 2564
หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุด1
5 พฤษภาคม 2564
หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 พฤษภาคม 2564
หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
5 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
5 พฤษภาคม 2564
หนังสือรายงานงบลงทุนผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
5 พฤษภาคม 2564
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
5 พฤษภาคม 2564
หนังสือจัดสรรงบประมาณ
5 พฤษภาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
5 พฤษภาคม 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 พฤษภาคม 2564
บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
2 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
2 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเแผยแพร่แผน ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อค่าวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1รายการ
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ
2 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพท์ เครื่องวัดอุณหภูมิ)
15 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
9 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
17 พฤศจิกายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
7 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2ฯ
7 ตุลาคม 2563
ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม 125 ปอนด์
7 ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2563 (เครื่องซักผ้าอุตสาหรรม 125 ปอนด์ )
7 ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 ฯ)
30 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
30 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
30 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
17 มิถุนายน 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเภสัชกรรม
16 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
5 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
10 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
10 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
5 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธันวาคม 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14 ธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
14 ธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
14 ธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
e-GP-5000 e-GP-สูงสุด
20 พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนกย.62(แบบ สขร.๑)
20 พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนสค.62(แบบ สขร.๑)
23 สิงหาคม 2562
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กค.62(แบบ สขร.๑)
4 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มีนาคม 2562
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.๑)
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้เสนอราคาซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ดูทั้งหมด
18 พฤศจิกายน 2564
บริษัท เอส เอส อินเตอร์ 168
15 พฤศจิกายน 2564
10 พฤศจิกายน 2564
8 ตุลาคม 2564
27 กันยายน 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
27 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564
7 กันยายน 2564
26 สิงหาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
26 สิงหาคม 2564
20 สิงหาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
20 สิงหาคม 2564
10 สิงหาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
6 สิงหาคม 2564
4 สิงหาคม 2564
23 กรกฎาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
23 กรกฎาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
22 กรกฎาคม 2564
21 กรกฎาคม 2564
15 กรกฎาคม 2564
14 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
5 กรกฎาคม 2564
28 มิถุนายน 2564
10 มิถุนายน 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
10 มิถุนายน 2564
24 พฤษภาคม 2564
24 พฤษภาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
17 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม 2564
12 พฤษภาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
12 พฤษภาคม 2564
6 พฤษภาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
3 พฤษภาคม 2564
20 เมษายน 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
20 เมษายน 2564
16 เมษายน 2564
5 เมษายน 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
2 เมษายน 2564
29 มีนาคม 2564
17 มีนาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
17 มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
9 มีนาคม 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ บริษัท เอกเสคคิวทิฟ ED 28518862 2 TH
19 กุมภาพันธ์ 2564
ร้าน เทคแคร์ เลขที่ RE-63-018
18 กุมภาพันธ์ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
3 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
7 มกราคม 2564
แจ้งรับเช็ค บริษัท เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด เลขที่ HO6312-006
5 มกราคม 2564
18 ธันวาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
16 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
11 พฤศจิกายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
6 ตุลาคม 2563
6 ตุลาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
2 ตุลาคม 2563
23 กันยายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
18 กันยายน 2563
18 กันยายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
14 กันยายน 2563
27 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
21 กรกฎาคม 2563
15 กรกฎาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
13 กรกฎาคม 2563
18 มิถุนายน 2563
12 มิถุนายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
12 มิถุนายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
12 มิถุนายน 2563
ปริ้น เซอร์วิส PSV630316/316 PSV630408/324
9 มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2563
26 พฤษภาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จ EI 785445355 TH
26 พฤษภาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
18 พฤษภาคม 2563
14 พฤษภาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
7 พฤษภาคม 2563
15 เมษายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
15 เมษายน 2563
24 มีนาคม 2563
19 มีนาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
17 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
18 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563
28 มกราคม 2563
5 มกราคม 2563
4 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
28 พฤศจิกายน 2562
24 ตุลาคม 2562
2 ตุลาคม 2562
26 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
26 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
10 กรกฎาคม 2562
9 กรกฎาคม 2562
4 กรกฎาคม 2562
28 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
24 พฤษภาคม 2562
17 พฤษภาคม 2562
1 พฤษภาคม 2562
24 เมษายน 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
19 มีนาคม 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
11 มีนาคม 2562
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
11 มีนาคม 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
5 มีนาคม 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
21 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
15 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
15 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
6 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
6 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
1 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
15 มกราคม 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
15 มกราคม 2562
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
26 ธันวาคม 2561
แจ้งบริษัทรับเช็ค
14 ธันวาคม 2561
แจ้งบริษัทรับเช็ค
28 พฤศจิกายน 2561
แจ้งบริษัทรับเช็ค
21 พฤศจิกายน 2561
แจ้งบริษัทรับเช็ค
ดูทั้งหมด
4 สิงหาคม 2564
Facebook ติดต่อสอบถามวัคซีนโควิด-19 โทร.033-000463-4 ต่อ 119
12 พฤษภาคม 2564
ติดตามสถานการณ์ COVID-19 update ทุกวัน Click >>
12 พฤษภาคม 2564
ประกาศการให้บริการโรงพยาบาลหนองใหญ่
12 พฤษภาคม 2564
ความรู้เรื่อง COVID-19
8 เมษายน 2563
COVID-19 update real time
8 เมษายน 2563
วันที่ 8 เมษายน 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองใหญ่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. หมู่ 1 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ออกคัดกรองประชาชนในหมู่บ้านและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
3 เมษายน 2563
วันที่ 3 เมษายน 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองใหญ่ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. หมู่ 5 บ้านตะเคียนทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ออกคัดกรองประชาชนในหมู่บ้านและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
1 เมษายน 2563
วันที่ 1 เมษายน 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองใหญ่ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. หมู่ 6 บ้านมาบยาง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ออกคัดกรองประชาชนในหมู่บ้านและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง