ประวัติโรงพยาบาลหนองใหญ่

2 ธันวาคม 2564

ประวัติโรงพยาบาลหนองใหญ่

    โรงพยาบาลหนองใหญ่  สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2525  ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่  51 ไร่  2  งาน  10 ตารางวา  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 207 ม.1  ต.หนองใหญ่  อ.หนองใหญ่  จ.ชลบุรี  20190  ได้เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2526
    เมื่อเริ่มแรกเปิดบริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง  ต่อมาในวันที่ 18 มิถุนายน  2527  ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง  เนื่องจากขยายงานในการให้บริการมากขึ้น
    ปัจจุบันมีอาคารให้บริการ 4 หลัง
    1) อาคารผู้ป่วยนอก
    2) อาคารผู้ป่วยคลอด  และทันตกรรม
    3) อาคารผู้ป่วยใน
    4) อาคารแพทย์แผนไทย  สุขภาพจิตและยาเสพติด
    5) อาคารกายภาพบำบัด
    6) ตึกคลินิกทันตกรรม และบริหารทั่วไป
    ประเภทบริการประกอบด้วย  บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและฟื้นฟูในระดับทุติยภูมิ

แผนที่แสดงที่ตั้งองค์กร
 


ลักษณะที่ตั้ง   โรงพยาบาลหนองใหญ่ พื้นที่ตั้งไม่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติ อยู่ห่างจากถนนสายหลัก 344 บ้านบึง-แกลง ระยะทาง 4 กิโลเมตร ห่างจาก ร.พ.ชลบุรี 51 กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชม. การขอความช่วยเหลือในการส่งต่อจาก ร.พ.บ้านบึง ประมาณ 37 กิโลเมตร และจาก ร.พ.บ่อทอง 20 กิโลเมตร  ไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาล ประชาชนเดินทางมาโรงพยาบาลด้วยรถส่วนตัวและรถรับจ้าง ร.พ.หนองใหญ่ ตั้งอยู่ตรงกลางของอำเภอซึ่งมีพื้นที่กว้าง 415ตารางกิโลเมตร เพื่อให้ครอบคลุมการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการ คปสอ.หนองใหญ่ จึงได้ตั้งหน่วยบริการ Node  PCU 3 แห่ง คือ รพสต.คลองพลู , รพ.สต.ท่าจามและรพ.สต.หนองประดู่ ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยจาก รพ.สต.ทั้ง 9 แห่ง มา ร.พ.หนองใหญ่ 20-30 นาที

วิสัยทัศน์  (vision):     โรงพยาบาลคุณภาพเพื่อชุมชน


พันธกิจ (Mission): 

1. ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน  รักษา ฟื้นฟู ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
      2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ
      3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เข็มมุ่ง:   พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อพัฒนาเป็น core competency   ขององค์กร


แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
ยุทธศาสตร์ 2.การจัดการภัยสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ 3.การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ 4.การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม (values): 3 CTS

1. C CUSTOMER FOCUS = ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
2. C CONTINUOUE CARE = เน้นการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยสหสาขาวิชาชีพเชื่อมต่อลงสู่ชุมชนและครอบครัว สามารถดูแลพึ่งตนเองได้
3. C CONTINUOUE IMPROVEMENT = พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. T TEAM WORK  =  การทำงานเป็นทีม
5. S SERVICE MIND = บริการด้วยใจ 

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์      038-219310-11 , 038-219145
เบอร์โทสาร     038219312
e-mail        nongyaiha@hotmail.com
ที่อยู่  207 ม.1 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่  จ.ชลบุรี 20190