ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ( แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน 2567 (25 มิถุนายน 2567)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ( แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2567 (25 มิถุนายน 2567)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้่อจัดจ้างในรอบเดือน ( แบบ สขร. ) เดือน เมษายน 2567 (25 มิถุนายน 2567)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ชื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มีนาคม 2567)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ชื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มีนาคม 2567)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (26 มีนาคม 2567)
ประกาศรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (13 มีนาคม 2567)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลหนองใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (11 มกราคม 2567)
เรื่อง การจัดบริการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 (27 กรกฎาคม 2566)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 กรกฎาคม 2566)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2566 เดือน มิถุนายน 2566 (26 มิถุนายน 2566)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การและการแพทย์ (6 กุมภาพันธ์ 2566)
นโยบายผู้บริหาร (24 ธันวาคม 2565)
2.18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน ฯ (24 ธันวาคม 2565)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (12 พฤศจิกายน 2564)
12.4 รายงานการติดตามประเมินผบโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ฯ (8 มิถุนายน 2564)
12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ /สั่งการ (8 มิถุนายน 2564)
12.3 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ฯ (8 มิถุนายน 2564)
12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (8 มิถุนายน 2564)
12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (8 มิถุนายน 2564)
12.1.2 โครงการ/กิจกรรม (8 มิถุนายน 2564)
21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรืองการป้องก้นผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน (7 มิถุนายน 2564)
9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบอรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกันการเสริมสร้าง ฯ (7 มิถุนายน 2564)
8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ (7 มิถุนายน 2564)
8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ฯ (7 มิถุนายน 2564)
11.4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฯ (7 มิถุนายน 2564)
11.3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ) (7 มิถุนายน 2564)
11.2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) (7 มิถุนายน 2564)
11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ (7 มิถุนายน 2564)
9.4 รายงนการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง ฯ (7 มิถุนายน 2564)
9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้้บริหารเพื่อรับทราบงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ (7 มิถุนายน 2564)
9.2 โครงการ (7 มิถุนายน 2564)
9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ (7 มิถุนายน 2564)
21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน (7 มิถุนายน 2564)
21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (7 มิถุนายน 2564)
21.1.2 โครงการ (7 มิถุนายน 2564)
21.1.1 บันทึุกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ (7 มิถุนายน 2564)
Eb8. ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (7 มิถุนายน 2564)
21.5 ภาพกจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรม (7 มิถุนายน 2564)
9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรม (7 มิถุนายน 2564)
13.4 บันทึกข้อวามรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการับสินทึกรูปแบบ ฯ (7 มิถุนายน 2564)
22.4 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" (7 มิถุนายน 2564)
13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ2.7 ตามที่กำหนด (4 มิถุนายน 2564)
22.5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (3 มิถุนายน 2564)
22.3 บันทึกข้อความเสนอผุ้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจรรมภายใต้แนวคิด " จิตพอเพียงต้านทุจริต" หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา ฯ (3 มิถุนายน 2564)
22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรมภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" (3 มิถุนายน 2564)
22.1.2 โครงการ (3 มิถุนายน 2564)
22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ (3 มิถุนายน 2564)
23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG (3 มิถุนายน 2564)
23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG (3 มิถุนายน 2564)
23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม " ชมรม STRONG..ที่ชัดเจน ฯ (3 มิถุนายน 2564)
24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน (3 มิถุนายน 2564)
24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขฯ (3 มิถุนายน 2564)
24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน (3 มิถุนายน 2564)
24.2 ประกาศเจตรมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (3 มิถุนายน 2564)
24.1 บันทึกข้อความลงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน ดำเนินการเสร็จสิ้นใตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือน ตุลาคม 253 ถึงเดือนมีนาคม 2564) (3 มิถุนายน 2564)
18.2.3 แบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังคม (3 มิถุนายน 2564)
18 .2.2แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ฯ (3 มิถุนายน 2564)
18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการาดำเนินการข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ฯ (3 มิถุนายน 2564)
18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อและสั่งการ ปรกฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน (3 มิถุนายน 2564)
18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ( รอบ 6 เดือน คือ เดือน มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน กันยายน 2564) (3 มิถุนายน 2564)
17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3 มิถุนายน 2564)
17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3 มิถุนายน 2564)
17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และปรากฏการณ์ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (3 มิถุนายน 2564)
16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ที่ชัดเจน (3 มิถุนายน 2564)
16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด (3 มิถุนายน 2564)
16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (3 มิถุนายน 2564)
16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตตจำนงสุุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (3 มิถุนายน 2564)
15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2 และ ข้อ 3 (3 มิถุนายน 2564)
15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ (3 มิถุนายน 2564)
15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คง รูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ (3 มิถุนายน 2564)
15.1 บันทึกข้อความลงนามขัอสั้งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการณ์ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (3 มิถุนายน 2564)
14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3 (3 มิถุนายน 2564)
14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม (3 มิถุนายน 2564)
14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีกลไกการกำกับติดตาม (3 มิถุนายน 2564)
14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางกร และปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (3 มิถุนายน 2564)
13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน (3 มิถุนายน 2564)
13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (3 มิถุนายน 2564)
10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณ๊ย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม (3 มิถุนายน 2564)
10.3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการายงานผลฯ ให้ผู้เรียงเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) (3 มิถุนายน 2564)
10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (3 มิถุนายน 2564)
10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (3 มิถุนายน 2564)
7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3 มิถุนายน 2564)
7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3 มิถุนายน 2564)
7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานแลเะการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (3 มิถุนายน 2564)
7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (3 มิถุนายน 2564)
7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (3 มิถุนายน 2564)
6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (3 มิถุนายน 2564)
6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บรเว็บไซต์ของหน่วยงาน (3 มิถุนายน 2564)
19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (2 มิถุนายน 2564)
19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยววกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (2 มิถุนายน 2564)
20.2 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยขน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (2 มิถุนายน 2564)
20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยเผร่บนเว็บไซต์ (2 มิถุนายน 2564)
20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน (2 มิถุนายน 2564)
20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม (2 มิถุนายน 2564)
19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหนวยงาน (2 มิถุนายน 2564)
19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (31 พฤษภาคม 2564)
cc (31 พฤษภาคม 2564)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (17 พฤษภาคม 2564)
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) (17 พฤษภาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (17 พฤษภาคม 2564)
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุด โรงพยาบาลหนองใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (7 พฤษภาคม 2564)
แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website โรงพยาบาลหนองใหญ่ (7 พฤษภาคม 2564)
คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลหนองใหญ่ (7 พฤษภาคม 2564)
บันทึก คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลหนองใหญ่ (7 พฤษภาคม 2564)
ประกาศใช้บัญชีรายการราคาค่าบริการทางทันตกรรมฉบับใหม่ (17 กรกฎาคม 2567)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 (30 พฤษภาคม 2567)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 (17 พฤษภาคม 2567)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (4 เมษายน 2567)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (3 เมษายน 2567)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (27 มีนาคม 2567)
ีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อถุงมือสำหรับแพทย์ ๓ รายการ (14 กุมภาพันธ์ 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒ รายการ (14 กุมภาพันธ์ 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องถ่ายภาพรังสีฟัน (5 กุมภาพันธ์ 2567)
ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ (1 กุมภาพันธ์ 2567)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกระโหลกศีรษะระบบดิจิตอลชนิดสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง (8 พฤศจิกายน 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักข้าราชการฯ (9 พฤษภาคม 2566)
12.2 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ฯ (8 มิถุนายน 2564)
23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อ่ง (3 มิถุนายน 2564)