ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสขร.1 ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 67) (21 มีนาคม 2567)
แบบ สขร. เดือน มีนาคม 2567 (21 มีนาคม 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 (16 กุมภาพันธ์ 2567)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ธันวาคม 2566 (25 ธันวาคม 2566)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2566 (5 ธันวาคม 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 (22 พฤศจิกายน 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 (11 กันยายน 2566)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( แบบสขร.1 เดือน สค.66) (27 สิงหาคม 2566)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( แบบสขร.1 เดือน กค.66) (27 สิงหาคม 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (20 มิถุนายน 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 (20 มิถุนายน 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 (20 มิถุนายน 2566)
แบบ สขร.มกราคม 2566 (1 มีนาคม 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (30 พฤศจิกายน 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (24 มีนาคม 2565)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม2565 (24 มีนาคม 2565)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (24 มีนาคม 2565)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อค่าวัสดุสำนักงาน (21 กุมภาพันธ์ 2565)
สขร.1 ธันวาคม 2564 (21 ธันวาคม 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.64 (1 ธันวาคม 2564)
สสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 64 (10 พฤศจิกายน 2564)
eb.11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน (2 กันยายน 2564)
สขร.1กย.64 (2 กันยายน 2564)
EB2 (9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (2 กันยายน 2564)
eb.18 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ (30 สิงหาคม 2564)
Eb.8 .3 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2564 (30 สิงหาคม 2564)
Eb.18 แบบฟอร์มที่ 3 (30 สิงหาคม 2564)
Eb.18 แบบฟอร์มที่ 2 (30 สิงหาคม 2564)
eb.18 1.2 หนังสือเสนอผู้บริารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ (30 สิงหาคม 2564)
eb18 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการรอบ 12 เดือน (30 สิงหาคม 2564)
Eb.11 .3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64 (30 สิงหาคม 2564)
Eb.11 .2. ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64 (30 สิงหาคม 2564)
eb.10 3.2 รอบ12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน 64-กันยายน64) (30 สิงหาคม 2564)
Eb.8 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) (30 สิงหาคม 2564)
EB.8.2 ประดาศรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (30 สิงหาคม 2564)
EB.8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมากและปรากฏการขออนุญาตเผยแผร่ (30 สิงหาคม 2564)
EB.5 .1 บันทึกข่้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว๊บไซต์ของหน่วยงาน (30 สิงหาคม 2564)
EB.4 ไตรมาที่ 4 สค (30 สิงหาคม 2564)
Eb.4 ไตรมาสที่ 1 เดือนกค. (30 สิงหาคม 2564)
eb5.1 บันทึกความรายงานผู้บริหารรับทราบและสี่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บรเว็บไซต์ของหน่วยงาน (7 มิถุนายน 2564)
EB4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้่อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (7 มิถุนายน 2564)
EB4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน (7 มิถุนายน 2564)
eb.4 ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 3 (4 มิถุนายน 2564)
eb.4 ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 2 (4 มิถุนายน 2564)
eb.4 ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 1 (4 มิถุนายน 2564)
ชุดที่ 2 (3 มิถุนายน 2564)
ชุดที่ 1 (3 มิถุนายน 2564)
บันทึกรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการขออนุญาตนำเผยแพร่ (17 พฤษภาคม 2564)
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (5 พฤษภาคม 2564)
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ชุด2 (5 พฤษภาคม 2564)
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ชุด1 (5 พฤษภาคม 2564)
หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุด1 (5 พฤษภาคม 2564)
หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (5 พฤษภาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 (5 พฤษภาคม 2564)
หนังสือรายงานงบลงทุนผู้บริหารรับทราบและสั่งการ (5 พฤษภาคม 2564)
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ (5 พฤษภาคม 2564)
หนังสือจัดสรรงบประมาณ (5 พฤษภาคม 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ (5 พฤษภาคม 2564)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 พฤษภาคม 2564)
บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 พฤษภาคม 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (11 มีนาคม 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (2 มีนาคม 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (2 มีนาคม 2564)
ประกาศเแผยแพร่แผน ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (18 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (9 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อค่าวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (5 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (4 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (4 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1รายการ (4 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ (4 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพท์ เครื่องวัดอุณหภูมิ) (2 กุมภาพันธ์ 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (15 ธันวาคม 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (9 ธันวาคม 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (17 พฤศจิกายน 2563)
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2563 (เครื่องซักผ้าอุตสาหรรม 125 ปอนด์ ) (7 ตุลาคม 2563)
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 ฯ) (7 ตุลาคม 2563)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเภสัชกรรม (17 มิถุนายน 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 กุมภาพันธ์ 2563)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (14 ธันวาคม 2562)
e-GP-5000 e-GP-สูงสุด (2 ธันวาคม 2562)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนกย.62(แบบ สขร.๑) (20 พฤศจิกายน 2562)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนสค.62(แบบ สขร.๑) (20 พฤศจิกายน 2562)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กค.62(แบบ สขร.๑) (23 สิงหาคม 2562)
ประกาศ จังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (26 มีนาคม 2567)
ประกาศ จังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (25 มีนาคม 2567)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2566 (9 สิงหาคม 2566)
สขร.1 สิงหาคม 2564 (30 สิงหาคม 2564)
สขร.1กค.64 (2 สิงหาคม 2564)
5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบสขร.1 เดือน มิถุนายน 2564 (7 มิถุนายน 2564)
สขร.1 พฤษภาคม 2564 (7 มิถุนายน 2564)
สขร.1 เมษายน2564 (7 มิถุนายน 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (31 พฤษภาคม 2564)
จ้างเหมา ซักผ้า ค่าแรงกิโลกรัมละ 5 บาท (17 พฤษภาคม 2564)
ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 (5 พฤษภาคม 2564)
หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุด2 (5 พฤษภาคม 2564)
หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น (5 พฤษภาคม 2564)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2ฯ (7 ตุลาคม 2563)
ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม 125 ปอนด์ (7 ตุลาคม 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (30 สิงหาคม 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (30 สิงหาคม 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (30 สิงหาคม 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มิถุนายน 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มิถุนายน 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิถุนายน 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (8 มิถุนายน 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิถุนายน 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (10 พฤษภาคม 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (10 พฤษภาคม 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (10 พฤษภาคม 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มีนาคม 2563)
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (14 ธันวาคม 2562)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (14 ธันวาคม 2562)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (14 ธันวาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เมษายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เมษายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เมษายน 2562)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.๑) (8 มีนาคม 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศผู้เสนอราคาซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (28 กุมภาพันธ์ 2562)