วันที่ 3 เมษายน 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองใหญ่ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. หมู่ 5 บ้านตะเคียนทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ออกคัดกรองประชาชนในหมู่บ้านและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง

3 เมษายน 2563

วันที่ 3 เมษายน 2563

    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลหนองใหญ่ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. หมู่ 5 บ้านตะเคียนทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  ออกคัดกรองประชาชนในหมู่บ้านและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง โดยการวัดไข้ซักอาการเบื้องต้น สอนวิธีสังเกตอาการ สื่อสารเรื่องการปฏิบัติตัวและการป้องกันโรค หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชนแออัด แนะนำกิจกรรม   คลายเครียด สร้างพลังใจ ออกกำลังกาย ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสหรือจับต้องสิ่งของต่างๆ