12.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามในคำสั่งหรือประกาศ หรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2 มีนาคม 2566

12.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารลงนามในคำสั่งหรือประกาศ หรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ไฟล์แนบ