15.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ปีพ.ศ.2566

1 มีนาคม 2566

15.2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566


ไฟล์แนบ