15.1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสุงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นขอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ

1 มีนาคม 2566

15.1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสุงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นขอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ


ไฟล์แนบ