5.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนแบบสขร.01 เดือน พค.65

29 มิถุนายน 2565

5.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนแบบสขร.01 เดือน พค.65


ไฟล์แนบ