2.1.8 ช่่องทางการับฟังวามคิดเห็นที่บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

21 ธันวาคม 2564

2.1.8 ช่่องทางการับฟังวามคิดเห็นที่บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน


ไฟล์แนบ