ข่าวประชาสัมพันธ์

21.2 (15 กันยายน 2565)
21.5 (15 กันยายน 2565)
สขร.กย.65 (15 กันยายน 2565)
สขร.สค.65 (15 กันยายน 2565)
สขร .กค65 (15 กันยายน 2565)
5.3 (15 กันยายน 2565)
5.2 (15 กันยายน 2565)
5.1.1 (15 กันยายน 2565)
21.6 (15 กันยายน 2565)
21.4 (15 กันยายน 2565)
21.3 (15 กันยายน 2565)
21.1.2 (15 กันยายน 2565)
21.1.1 (15 กันยายน 2565)
23.2 (15 กันยายน 2565)
23.4 (15 กันยายน 2565)
23.1 (15 กันยายน 2565)
20.3 (15 กันยายน 2565)
20.2 (15 กันยายน 2565)
20.1 (15 กันยายน 2565)
17.3.3 (15 กันยายน 2565)
17.2.2 (15 กันยายน 2565)
17.1.1 (15 กันยายน 2565)
17.3 (15 กันยายน 2565)
17.2 (15 กันยายน 2565)
17.1 (15 กันยายน 2565)
14.3 (15 กันยายน 2565)
14.2 (15 กันยายน 2565)
14.1 (15 กันยายน 2565)
13.2 (15 กันยายน 2565)
13.3 (15 กันยายน 2565)
13.1 (15 กันยายน 2565)
11.4 (15 กันยายน 2565)
11.3.2 (15 กันยายน 2565)
11.3.1 (15 กันยายน 2565)
11.2 (15 กันยายน 2565)
11.1 (15 กันยายน 2565)
8.4.1 (15 กันยายน 2565)
8.4 (15 กันยายน 2565)
8.3 (15 กันยายน 2565)
8.2 (15 กันยายน 2565)
8.1 (15 กันยายน 2565)
7.5 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูล (15 กันยายน 2565)
7.4 มีหลักฐานหนังหสือแจ้งเวียน ฯ (15 กันยายน 2565)
7.37.3 มีหลักฐานการประขุมชี้แจ้งทำความเข้าใจ (15 กันยายน 2565)
7.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียน (15 กันยายน 2565)
7.2 มีประกาศมาตรการฯ (15 กันยายน 2565)
5.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15 กันยายน 2565)
4.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15 กันยายน 2565)
4.2.2 มีรายงานผลการดำเนินงาน งบดำเนินงาน (15 กันยายน 2565)
4.2.1 มีรายงานผลการดำเนิน งบลงทุน (15 กันยายน 2565)
4.1มียันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ (15 กันยายน 2565)
9.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม (30 มิถุนายน 2565)
9.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (30 มิถุนายน 2565)
9.4 มีรายงานการอบอรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฯ (30 มิถุนายน 2565)
9.3 มีบันทึกข้อคามเสนอผู้บริหาร ฯ (30 มิถุนายน 2565)
9.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ฯ (30 มิถุนายน 2565)
9.1.2โครงการ (30 มิถุนายน 2565)
9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ (30 มิถุนายน 2565)
13.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (30 มิถุนายน 2565)
13.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน (30 มิถุนายน 2565)
13.2 มีคำสั้่ง ประกาศ หรือข้อความสั่งการ ฯ (30 มิถุนายน 2565)
13.1 มีบันทึกข้อความการลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสังการ ฯ (30 มิถุนายน 2565)
18.5.1 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (30 มิถุนายน 2565)
18.4.1 มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ (30 มิถุนายน 2565)
18.3 มี่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวประโยขน์ทับซ้อน ฯ (30 มิถุนายน 2565)
18.2 มีสรุปผลการรประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวฯ (30 มิถุนายน 2565)
18.1หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ฯ (30 มิถุนายน 2565)
8.2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ (30 มิถุนายน 2565)
18.3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ฯ (30 มิถุนายน 2565)
18.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (30 มิถุนายน 2565)
18.1 มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ฯ (30 มิถุนายน 2565)
10.1 คู่มือการดำเนินงานเรืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (30 มิถุนายน 2565)
10.2 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ (30 มิถุนายน 2565)
10.3 มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการ้องเรียน ฯ (30 มิถุนายน 2565)
10.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (30 มิถุนายน 2565)
23.4 มีบันทึกข้อความแจ้่งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันฯ (30 มิถุนายน 2565)
23.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่่วงละเมิดหรือคุกคาม (30 มิถุนายน 2565)
23.2 มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่่วงละเมิดหรือคุกคาม ฯ (30 มิถุนายน 2565)
23.1 มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขฯ (30 มิถุนายน 2565)
19.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (30 มิถุนายน 2565)
19.3 มีกิจกรรมการดำเนินงานของ ชมรม STRONG (30 มิถุนายน 2565)
19.2 มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG (30 มิถุนายน 2565)
19.1.1.2 ,มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG (30 มิถุนายน 2565)
19.1.1 มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STORONG (30 มิถุนายน 2565)
19.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่่วยงาน (30 มิถุนายน 2565)
19.4 มีบันทึกข้อคามรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานฯ (30 มิถุนายน 2565)
19.3 มีหลักฐานหลังสือแจ้วเวียน (30 มิถุนายน 2565)
19.2 มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน (30 มิถุนายน 2565)
19.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง /ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (30 มิถุนายน 2565)
22.3 มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด (29 มิถุนายน 2565)
22.4 มีกาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวันเวลา (29 มิถุนายน 2565)
22.5 มีแบฟบอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (29 มิถุนายน 2565)
22.2 มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
22.1 มีบีนทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผุ้บริหารสูงสุด (29 มิถุนายน 2565)
7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง (29 มิถุนายน 2565)
7.2 มีคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน (29 มิถุนายน 2565)
7.3 มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน ฯ (29 มิถุนายน 2565)
7.4 มีหลักฐานการประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร (29 มิถุนายน 2565)
7.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (29 มิถุนายน 2565)
7.5 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วองค์กร (29 มิถุนายน 2565)
15.1 มีบันทึกข้อความลงนามช้อสั่งการอย่างเป็นทางการ (29 มิถุนายน 2565)
15.2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่มพัสดุฯ (29 มิถุนายน 2565)
15.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (29 มิถุนายน 2565)
15.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ2 และข้อ3 (29 มิถุนายน 2565)
17.3.1 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ (29 มิถุนายน 2565)
17.3.2 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไขต์ของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
17.2.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ (29 มิถุนายน 2565)
17.1 .2 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุุดของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
17.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ฯ (29 มิถุนายน 2565)
17.1.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
11.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
11.3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ฯ (29 มิถุนายน 2565)
11.2 มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินฯ (29 มิถุนายน 2565)
11.1 มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ฯ (29 มิถุนายน 2565)
16.3.1 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
16.2 .1แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
16.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
16.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ฯ (29 มิถุนายน 2565)
16.1 มีบันยทุกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพือขอความเห็นขอบอนุมัตื ฯ (29 มิถุนายน 2565)
14.3 มีหลักฐานหลังสือแจ้งเวียน (29 มิถุนายน 2565)
14.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
14.5 มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบวัน เวลา (29 มิถุนายน 2565)
14.4 มีประกาศเจตจำนงสุจริต (29 มิถุนายน 2565)
14.2.1 มีคำสั่ง หรือประกาศ (29 มิถุนายน 2565)
14.2 มีคำสั่ง หรือประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ (29 มิถุนายน 2565)
14.1 มีข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (29 มิถุนายน 2565)
6.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลคต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
6.1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (29 มิถุนายน 2565)
6.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (29 มิถุนายน 2565)
6.2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (29 มิถุนายน 2565)
20.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
20.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
20.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใน ที่ได้จากระบบ MSRS (29 มิถุนายน 2565)
20.1 มีบันทุึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ใดและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน (29 มิถุนายน 2565)
4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไขต์ของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
4.2 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 2.2 งบดำเนินงาน (29 มิถุนายน 2565)
4.2 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 2.1 งบลงทุนไตรมาส (29 มิถุนายน 2565)
4.1 มีบันทึกข้อคามรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตเผยแพร่ของหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2565)
5.3 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มิย.65 (29 มิถุนายน 2565)
5.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.01 เดือน มิย.65 (29 มิถุนายน 2565)
5.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดืออน มิย.65 (29 มิถุนายน 2565)
5.3 มีแบบฟอร้มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน พค.65 (29 มิถุนายน 2565)
5.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนแบบสขร.01 เดือน พค.65 (29 มิถุนายน 2565)
5.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน พค.65 (29 มิถุนายน 2565)
5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน เมย.65 (29 มิถุนายน 2565)
5.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 เดือน เมย.65 (29 มิถุนายน 2565)
5.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน เมย.65 (29 มิถุนายน 2565)
4.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (24 มีนาคม 2565)
4.2.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (24 มีนาคม 2565)
4.2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผน ฯ (24 มีนาคม 2565)
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มีนาคม 2565 (24 มีนาคม 2565)
2.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มีนาคม 2565 (24 มีนาคม 2565)
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (24 มีนาคม 2565)
2.1 มีบันทึกข้อตวามรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (24 มีนาคม 2565)
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มกราคม 2565 (24 มีนาคม 2565)
2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มกราคม 2565 (24 มีนาคม 2565)
2.1.8 ช่่องทางการับฟังวามคิดเห็นที่บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน (21 ธันวาคม 2564)
2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (21 ธันวาคม 2564)
4.2.1(งบลงทุน ) มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (21 ธันวาคม 2564)
4.2.2(งบดำเนินงาน ) มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (21 ธันวาคม 2564)
4.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (21 ธันวาคม 2564)
4.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ (21 ธันวาคม 2564)
5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ เดือน ธค.64 (21 ธันวาคม 2564)
5.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน ธค.64 (21 ธันวาคม 2564)
2(14.2) คู่่มือขั้นตอนการให้บริการ ฯ (17 ธันวาคม 2564)
4.5 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (15 ธันวาคม 2564)
4.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ (15 ธันวาคม 2564)
4.1 มีบันทึกข้อตวามรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ (15 ธันวาคม 2564)
4.2.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณ (2) (15 ธันวาคม 2564)
4.2.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณ (1) (15 ธันวาคม 2564)
4.3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15 ธันวาคม 2564)
4.3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติฯ (15 ธันวาคม 2564)
4.3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ (15 ธันวาคม 2564)
2(17.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน ฯ (15 ธันวาคม 2564)
1(1.4) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15 ธันวาคม 2564)
1(1.3) มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15 ธันวาคม 2564)
1(1.2) มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อูล (15 ธันวาคม 2564)
1(1.1) มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15 ธันวาคม 2564)
1(2.3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาระผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15 ธันวาคม 2564)
1(2.2) มีรายงานผลกาารกำกับดิดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณส (15 ธันวาคม 2564)
1(2.1) มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ (15 ธันวาคม 2564)
2(15) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (15 ธันวาคม 2564)
2(9) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ (14 ธันวาคม 2564)
2(14) คู่มือขั้นตอนให้บริการ (14 ธันวาคม 2564)
2(1.7) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วน (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ ฯ (14 ธันวาคม 2564)
2(17) ข้อมูลกาารจัดซื้อจัดจ้าง (14 ธันวาคม 2564)
2(1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจฯ (14 ธันวาคม 2564)
2(7) ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม (14 ธันวาคม 2564)
2(10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่่วยงาน (14 ธันวาคม 2564)
2(13) คู่มือการปกฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (14 ธันวาคม 2564)
2 วิสัยทัศนื พันธกิจ ค่านิยม MOPH (13 ธันวาคม 2564)
5.3 มีแบบฟอร์เผยแพร่ข้อมูลต้่อสาธารณะ (พย.64) (13 ธันวาคม 2564)
5.2 สขร.พย.64 (13 ธันวาคม 2564)
5.1 (พย.64) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ (13 ธันวาคม 2564)
5.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไซต์ (ตค.64) (13 ธันวาคม 2564)
5.2 สขร.ตุลาคม 64 (13 ธันวาคม 2564)
5(1) มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ (ตค.64) (13 ธันวาคม 2564)
2(4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 (13 ธันวาคม 2564)
2(5) ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน (13 ธันวาคม 2564)
2(3) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (13 ธันวาคม 2564)
2(12) คุ่มือการปฏิบัตงานการร้องเรีนยเรื่องการทุริตและประพฤติมิชอบ (13 ธันวาคม 2564)
2(15). รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (13 ธันวาคม 2564)
2(16) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (13 ธันวาคม 2564)
2(8) นโยบาบและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (13 ธันวาคม 2564)
2(11) คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ (13 ธันวาคม 2564)
2(1.4 )หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (13 ธันวาคม 2564)
2(1.3) โครงการสร้างหน่วยงาน (13 ธันวาคม 2564)
2(1.2) นโยบายของผู้บริหาร (13 ธันวาคม 2564)
2(1.1)ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน (13 ธันวาคม 2564)
3.3 มีแบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (13 ธันวาคม 2564)
3.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตแผยแพร่ (13 ธันวาคม 2564)
3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (13 ธันวาคม 2564)