9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้้บริหารเพื่อรับทราบงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ

7 มิถุนายน 2564

9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้้บริหารเพื่อรับทราบงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ


ไฟล์แนบ