16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตตจำนงสุุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3 มิถุนายน 2564

16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตตจำนงสุุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


ไฟล์แนบ