15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คง รูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

3 มิถุนายน 2564

15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คง รูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ


ไฟล์แนบ