10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณ๊ย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

3 มิถุนายน 2564

10.2 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณ๊ย์ ผ่าน Application  หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม


ไฟล์แนบ