Moit 10.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และ ข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

20 มีนาคม 2567

Moit 10.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และ ข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข


ไฟล์แนบ