Moit 11.6 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ1 ข้อ3 และ ข้อ3 ข้อ4)

17 กุมภาพันธ์ 2567

Moit 11.6 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ1 ข้อ3 และ ข้อ3 ข้อ4


ไฟล์แนบ