6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บรเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3 มิถุนายน 2564

6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บรเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ไฟล์แนบ